LeesmapIntegratieve toetsen

Op de tweede dag van de conferentie (2005) hebben we ons ook bezig gehouden met de integratieve toets. Het idee:

Studenten krijgen 2 dagen de tijd om in groepsverband (4 studenten) een opdracht uit te voeren aan de hand van een concreet probleem dat leidt tot een beroepsproduct en een reflectie op de uitvoering en het eindproduct. Studenten stellen criteria op waar aan het eindproduct moet voldoen en worden betrokken bij de beoordeling. De studenten presenteren voor andere groepen en docenten.

Concreet stellen we ons voor dat op één dag steeds 3 groepen per dagdeel de mogelijkheid krijgen hun werk te presenteren.In de tekst voor de studiedag, n.a.v. het convenant staat:

Integratieve toetsen zijn van belang om een beoordeling van studenten te krijgen, die een rechtstreeks verband legt met de beroepspraktijk van de studenten. Ook de criteria die beschreven worden in het stuk “Ontwikkelingskaders voor Expertgroepen” behouden volledig hun geldigheid.

[...]

In die zin is er dus geen wijziging van beleid. De ontwikkeling van de Lerarenopleiding blijft gericht op een opleiding die in samenwerking met scholen leidt tot beginnende docenten, die goed zijn toegerust voor hun taken in m.n. het VMBO en de BVE.

Als ik het goed begrepen heb draait het daarbij onder andere om het volgende:

Voor de lerarenopleiding betekent de verandering dat onze opleidingsprogramma’s een veel zichtbaarder relevantie moeten hebben voor de dagelijkse beroepspraktijk. Dat houdt in de eerste plaats in dat we velddocenten en studenten in de beroepspraktijk meer invloed laten hebben op onze programma’s. Maar ook buiten die directe invloed zullen we ons moeten buigen over de vraag, hoe we kunnen zorgen voor een optimale wisselwerking tussen opleidings- en werkplekdeel van het programma
Dat is duidelijk... het integratieve toetsmoment moet dus 'duidelijkheid' verschaffen of studenten het 'geleerde' in de praktijk kunnen brengen! Omdat het leraarschap veel aspecten betreft (zie competentiegids) zal zo'n toetsmoment dus vooral een 'proeve van bekwaamheid' moeten zijn in een sessie omtrent 'hoe bekwaam ben ik op dit moment'.

Hierbij spelen meetpunten, producten en ervaringen in de assesments van de verschillende vakken een belangrijke rol.

Jaar 2

  • Analyse van een hoofdstuk uit een schoolboek op vakdidactische kenmerken, planning in de tijd, lesvoorbereiding en verantwoording.
  • Het beoordelen van een proefwerk en de bijbehorende normering.
  • Presentaties van voorvallen tijdens de stage, feedback verwerken in verslag.
  • Meetkunde op eigen niveau: het analyseren van perspectief tekenen, een wiskundig kunstwerk maken en het belang van dit 'soort' activiteiten voor de onderwijspraktijk.

Jaar 3 en 4

  • Reflecties op klassesituaties met betrekking tot vakdidactiek, verwerken van feedback én literatuurverwijzing.
  • Analyse van hoofdstuk enz.
  • Proefwerk beoordelen enz.
  • Werkbladen van Internet en wiskundeonderwijs

Voorbeeld 1

Je gaat binnenkort starten met hoofdstuk 3 van Moderne Wiskunde 1VMBO. Je wilt de eerste les over dit hoofdstuk niet beginnen met de opgaven. Maar wat dan wel?
Verzin een doe-activiteit als introductie op dit hoofdstuk, bijvoorbeeld een spel, een bouwplaat, een onderzoeksactiviteit, of...

Voorbeeld 2

Een leerling uit jaar 3 van uiterlijke verzorging (sector 'zorg en welzijn') komt naar je toe en vraagt aan jullie: 'Waar heb ik nu wiskunde voor nodig in een kapsalon?'.
Bedenk een manier om haar en haar vrienden en vriendinnen dit zo concreet mogelijk te laten ervaren. Bedenk een manier om te controleren of ze dit inderdaad begrepen hebben.
Gebruik in ieder geval werkvormen waar de leerlingen zelf aan de slag moeten en benoem de wiskundige onderwerpen.

Voorbeeld 3

Je bereid een presentatie voor ter gelegenheid van een ouderavond. Je gaat de betekenis van je vak uitleggen. Je laat zien wat de leerlingen binnen je vak doen en je legt uit welke zin dat heeft voor de toekomst van je leerlingen. Bereid je voor op mogelijke kritische vragen. Probeer in je presentatie ook aan te geven welke problemen de leerlingen kunnen hebben met het vak.

Nooit meer iets van vernomen...

Willem van Ravenstein


©2004-2024 W.v.Ravenstein