7. Samenwerking met andere vakken

De afgelopen jaren zijn veel vakoverstijgende projecten in de bovenbouw gesneuveld. Toch liggen er op dit terrein nog heel veel kansen om het wiskunde-onderwijs te verbeteren.

Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken is een handreiking met voorbeeldmateriaal van SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).

 File - Click to learn details samenhang-en-afstemming-tussen-wiskunde-en-de-profielvakken-1.pdf

In de bijlagen van dat document vindt u overzichten van de mogelijkheden tot samenhang en afstemming tussen wiskunde en bètavakken (en economie). De voorbeelden zijn gekoppeld aan de (sub)domeinen van de wiskunde examenprogramma's (voor havo a/b en vwo a/b). Deze overzichten bieden aanknopingspunten om samenhang en afstemming vorm te geven. Er is uitgegaan van de (concept)examenprogramma's wiskunde (start 2015), de examenprogramma's natuurkunde, scheikunde, biologie (OCW, juli 2011) en de examenprogramma's voor economie (start 2012).

  • Bijlage 1 havo wiskunde en natuurkunde
  • Bijlage 2 vwo wiskunde en natuurkunde
  • Bijlage 3 havo wiskunde en economie
  • Bijlage 4 vwo wiskunde en economie
  • Bijlage 5 havo wiskunde en scheikunde
  • Bijlage 6 vwo wiskunde en scheikunde
  • Bijlage 7 havo wiskunde en biologie
  • Bijlage 8 vwo wiskunde en biologie

Hier ligt voor de vakgroep wiskunde en de andere vakken een groot aantal (ongebruikte) mogelijkheden om vorm en uitvoering te geven aan meer samnhang. Het zou goed zijn deze kansen te benutten.

  • De samenhang wordt versterkt wanneer wiskundedocenten meer dan nu gebruik kunnen maken van concrete opgaven en contexten uit de andere vakken. Uiteraard gaat het daarbij om contexten waarin de wiskunde een essentiële plaats inneemt.
  • Tegelijkertijd kunnen de docenten van de andere vakken gebruikmaken van de vaardigheden en inzichten die de leerlingen in het wiskundeonderwijs tegenkomen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de benadering van een vraagstuk binnen een context heel verschillend kan zijn; een economiedocent kijkt bijvoorbeeld met een andere bril naar een vraag over marginale kosten dan een natuurkunde- of wiskundedocent. Met elkaar hierover in gesprek gaan kan zeer waardevolle informatie opleveren over het eigen vak, de relatie tot andere vakken en meerwaarde bieden voor de leerling.

bron: samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken - SLO

©2004-2020 W.v.Ravenstein