9. Kernverbeteringen en randvoorwaarden

De examenresultaten zijn over het algemeen redelijk op orde en er zijn geen grote verschillen meer tussen schoolexamen en het centraal schriftelijk. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering.

Onderwijsvernieuwingen

Aandachtspunten voor verbetering van het wiskundeonderwijs:

  • Verbetering van het primaire proces. Rust en regelmaat in de lessen. Examenresulaten.
  • Handen en voeten geven aan differentiatie. Rekening houden met verschillen tussen leerlingen.
  • Verdieping. Het ontwikkelen en uitvoeren van (vakoverstijgende) projecten. Samenwerken met andere vakken.

Naast deze gebruikelijke aandachtspunten voor verbetering van het wiskundeonderwijs zijn er ook Montessori-karakteristieken die leidend moeten zijn voor een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Kort samengevat komt dat neer op integratie in het leerprogramma van:

  • Keuzevrijheid in opdrachten.
  • Samenwerking tussen leerlingen bevorderen.
  • Binnen en buiten school: activiteiten gericht op toekomst leerlingen of op verbanden met de buitenwereld.
  • Reflectiemomenten inbouwen.

In het kader van de schoolbrede vernieuwingen liggen er voor de vakgroep wiskunde heel veel kansen om vorm en inhoud te geven aan het wiskundeonderwijs op het HML.

Kernverbeteringen

  • Blijvende aandacht voor lange leerlijnen en eindexameneisen. Hoe vertaal je het verwerven van de kennis en de vaardigheden die nodig zijn voor het diploma naar praktische uitwerkingen t.a.v. de lessen, het curiculum, de lesmaterialen en de opzet en ideeën over goed en modern onderwijs?
  • Meer samenhang zou wenselijk zijn. Overleg binnen het domein is daarbij van belang maar ook meedoen met vakoverstijgende projecten, het verzinnen van zinvolle praktische opdrachten, inhoud geven aan het leerlingenportfolio, uitwerken van de kennen- en kunnenlijstjes, e.d.

Randvoorwaarden

Eén van de randvoorwaarden voor een goed functionerende vakgroep wiskunde is als er stabiliteit zou zijn voor wat betreft het personeel. Sinds 2011 zijn er jaarlijks veel wisselingen van docenten. Dit is niet handig. Het is lastig om het werk te verdelen en zorgt voor extra werkdruk.

Het is belangrijk bij het aanstellen van docenten te letten op de inhoudelijke en didactische kwaliteiten van de docenten. Het gaat uiteindelijk om het primaire proces.

Aan de andere kant zou het verstandig zijn om in tijd van schaarste zuinig te zijn op de docenten die goed functioneren. De vakgroep is van mening dat zij een belangrijke stem moet hebben in het wel of niet behouden van docenten.

q9976img5.gif

Het is noodzakelijk dat er met wederzijds vertrouwen gewerkt kan worden aan de primaire en essentiële zaken. Het gaat er om de leerlingen op een goede manier wiskunde te leren. Dat is geen gemakkelijke taak.

q10344img1.gif

Enthousiasme en inspiratie is wat we nodig hebben.

©2004-2020 W.v.Ravenstein