• Relevante gegevens onderscheiden
 • Problemen de situatie vertalen naar een wiskundig model
 • Een passend en efficiënt (reken-)model kiezen
 • Correct redeneren en conclusies trekken
 • Wiskunde herkennen, interpreteren, gebruiken en toepassen in contexten
 • Onderzoeks- en redeneerstategieën gebruiken
 • Verwerven en inzetten van routines, parate kennis en inzicht
 • Omgaan met rekenapparatuur en computers
 • ICT gebruiken als hulpmiddel, informatiebron en communicatiemiddel
 • Wiskundige modellen als studieobject
 • Relevante verbanden en structuren opsporen dan wel construeren

Lesmateriaal

De vernieuwde ‘probleemaanpak’ is een praktische opdracht voor HAVO 4 wiskunde B. Deze PO bestaat uit een aantal opdrachten die in de les in tweetallen gedaan worden. De PO wordt afgerond met een toets in tweetallen.

 • Het probleemaanpak ABC
 • 15 wiskundige problemen om op te lossen
 • Een toets in tweetallen

Het lespakket bestaat uit een werkboek, antwoorden, uitwerkingen en een docentenhandleiding. De docent kan het werkboek, antwoorden en uitwerkingen zelf vermenigvuldigen en uitdelen aan de leerlingen.