` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Conceptueel kader 21e eeuwse vaardigheden

Communiceren


effectief en efficiënt een boodschap overbrengen en ontvangen


 • doelgericht informatie uitwisselen

 • communicatieve situaties en technieken hanteren

 • communicatiemiddelen en -strategieën hanteren

 • inzicht in de mogelijkheden die ICT biedt om effectief te communiceren

Samenwerken


gezamenlijk een doel realiseren en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen


 • rollen (h)erkennen

 • hulp kunnen vragen, geven en ontvangen

 • open en positieve houding voor andere ideeën

 • culturele verschillen respecteren

 • onderhandelen en afspraken maken

 • functioneren in heterogene groepen

 • effectief communiceren

Creatief denken en handelen


nieuwe ideeën bedenken en deze uitwerken en analyseren


 • een ondernemende en onderzoekende houding

 • denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen zien

 • creatieve technieken kennen en hanteren

 • risico's durven nemen en fouten zien als leermogelijkheden

Kritisch denken


een eigen, onderbouwde visie of mening formuleren


 • effectief redeneren en formuleren

 • informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren

 • hiaten in kennis signaleren

 • betekenisvolle vragen stellen

 • kritisch reflecteren op het eigen leerproces

 • open staan voor alternatieve standpunten

Probleemoplossend denken en handelen


een probleem (h)erkennen en tot een plan komen om het op te lossen


 • problemen signaleren, analyseren en definiëren

 • strategieën kennen en hanteren om met onbekende problemen om te gaan

 • oplossingsstrategieën genereren, analyseren en selecteren

 • patronen en modellen creëren

 • beargumenteerde beslissingen nemen

Digitale geletterdheid


ICT effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken


 • basiskennis van ICT en 'computational thinking' (oplossen van problemen met ICT)

 • mediawijsheid; bewust, kritisch en actief omgaan met media

 • informatiebehoefte signaleren en analyseren,  relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken

Sociale en culturele vaardigheden


effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achter­gronden


 • constructief communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen

 • gedragscodes in verschillende sociale situaties (h)erkennen

 • eigen gevoelens herkennen en gekanaliseerd en constructief uiten

 • inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen tonen

 • bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving

Zelfregulering


doelgericht en passend gedrag realiseren


 • realistische doelen en prioriteiten stellen

 • doelgericht handelen, het proces monitoren

 • reflecteren op het handelen en de uitvoering van de taak, feedback benutten om adequate vervolgkeuzes te maken

 • inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties

 • verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn

Terug Home

Login View