Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
8. Probleemaanpak

 • Relevante gegevens onderscheiden
 • Problemen de situatie vertalen naar een wiskundig model
 • Een passend en efficiënt (reken-)model kiezen
 • Correct redeneren en conclusies trekken
 • Wiskunde herkennen, interpreteren, gebruiken en toepassen in contexten
 • Onderzoeks- en redeneerstategieën gebruiken
 • Verwerven en inzetten van routines, parate kennis en inzicht
 • Omgaan met rekenapparatuur en computers
 • ICT gebruiken als hulpmiddel, informatiebron en communicatiemiddel
 • Wiskundige modellen als studieobject
 • Relevante verbanden en structuren opsporen dan wel construeren

Lesmateriaal

De vernieuwde ‘probleemaanpak’ is een praktische opdracht voor HAVO 4 wiskunde B. Deze PO bestaat uit een aantal opdrachten die in de les in tweetallen gedaan worden. De PO wordt afgerond met een toets in tweetallen.

 • Het probleemaanpak ABC
 • 15 wiskundige problemen om op te lossen
 • Een toets in tweetallen

Het lespakket bestaat uit een werkboek, antwoorden, uitwerkingen en een docentenhandleiding. De docent kan het werkboek, antwoorden en uitwerkingen zelf vermenigvuldigen en uitdelen aan de leerlingen.

©2004-2024 W.v.Ravenstein