Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Conceptueel kader 21e eeuwse vaardigheden

Communiceren

effectief en efficiënt een boodschap overbrengen en ontvangen

 • doelgericht informatie uitwisselen
 • communicatieve situaties en technieken hanteren
 • communicatiemiddelen en -strategieën hanteren
 • inzicht in de mogelijkheden die ICT biedt om effectief te communiceren

Samenwerken

gezamenlijk een doel realiseren en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen

 • rollen (h)erkennen
 • hulp kunnen vragen, geven en ontvangen
 • open en positieve houding voor andere ideeën
 • culturele verschillen respecteren
 • onderhandelen en afspraken maken
 • functioneren in heterogene groepen
 • effectief communiceren

Creatief denken en handelen

nieuwe ideeën bedenken en deze uitwerken en analyseren

 • een ondernemende en onderzoekende houding
 • denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen zien
 • creatieve technieken kennen en hanteren
 • risico's durven nemen en fouten zien als leermogelijkheden

Kritisch denken

een eigen, onderbouwde visie of mening formuleren

 • effectief redeneren en formuleren
 • informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren
 • hiaten in kennis signaleren
 • betekenisvolle vragen stellen
 • kritisch reflecteren op het eigen leerproces
 • open staan voor alternatieve standpunten

Probleemoplossend denken en handelen

een probleem (h)erkennen en tot een plan komen om het op te lossen

 • problemen signaleren, analyseren en definiëren
 • strategieën kennen en hanteren om met onbekende problemen om te gaan
 • oplossingsstrategieën genereren, analyseren en selecteren
 • patronen en modellen creëren
 • beargumenteerde beslissingen nemen

Digitale geletterdheid

ICT effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken

 • basiskennis van ICT en 'computational thinking' (oplossen van problemen met ICT)
 • mediawijsheid; bewust, kritisch en actief omgaan met media
 • informatiebehoefte signaleren en analyseren,  relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken

Sociale en culturele vaardigheden

effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achter­gronden

 • constructief communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen
 • gedragscodes in verschillende sociale situaties (h)erkennen
 • eigen gevoelens herkennen en gekanaliseerd en constructief uiten
 • inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen tonen
 • bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving

Zelfregulering

doelgericht en passend gedrag realiseren

 • realistische doelen en prioriteiten stellen
 • doelgericht handelen, het proces monitoren
 • reflecteren op het handelen en de uitvoering van de taak, feedback benutten om adequate vervolgkeuzes te maken
 • inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties
 • verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn

©2004-2024 W.v.Ravenstein