Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
A. statistische variabelen

 • Ik kan verschillende soorten variabelen onderscheiden: kwalitatieve en kwantitatieve variabele, dicrete en continue variabelen.
 • Ik weet wat de begrippen nominaal, ordinaal, interval en ratio niveau inhouden.
 • Ik ken eigenschappen van de normale verdeling:
  • klokvormig
  • symmetrisch t.o.v. het gemiddelde.
  • gemiddelde, mediaan en modus vallen samen
  • de verdeling wordt bepaald door de verwachtingswaarde en de standaarddeviatie
 • Ik ben op de hoogte van de vuistregels bij de normale verdeling
  • 68% van de gegevens wijkt op z'n hoogst één keer de standaarddeviatie af van de verwachtingswaarde
  • 95% van wijkt op z'n hoogst twee keer de standaarddeviatie af van de verwachtingswaarde
 • Ik kan rekenen met betrouwbaarheidsintervallen voor de populatieproportie
  (zie formuleblad)
 • Ik kan rekenen met betrouwbaarheidsintervallen voor een populatiegemiddelde
  (zie formuleblad)
 • Ik kan groepen vergelijken door het kwantificeren van de verschillen met behulp van:
  • associatiematen bij een verschil bij nominale variabele
  • maximaal verschil in cumulatief percentage bij een ordinale variabele
  • effectgrootte bij een kwantitatieve variabele
  • boxplots
 • Ik kan de vuistregels op het formuleblad voor het kwantificeren van verschillen gebruiken en de resultaten interpreteren
 • Ik kan de verschillende fasen in de statistische cyclus herkennen:
  • de onderzoeksvraag
  • data verzamelen
  • data analyseren
  • conclusies trekken
 • Ik kan verschillende vragen naar aanleiding van teksten, tabellen en diagrammen omtrent statistisch onderzoek en het interpreteren van onderzoeksresultaten beantwoorden.

Algemene aanwijzingen
 • ...

Website

©2004-2024 W.v.Ravenstein